Oktobermaand; Mariamaand

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Oktober is, na de maand mei, de tweede Maria-maand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans.

 

Paus Pius V heeft dit liturgische feest ingesteld ter nagedachtenis van de zeeslag bij Lepanto (Griekenland), die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottoma-nen. Paus Pius (1566-1572) schreef deze overwinning toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. De Rozenkransmaand werd in de 19e eeuw ingesteld.

Op veel plaatsen komt men samen om de Rozenkrans te bidden. Ook andere vormen van verering komen voor, zoals in Hoorn, waar Maria in het begin van de maand oktober wordt geëerd door middel van een processie.

 

De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed be-staat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees-gegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijze-nis overwogen.

 

Het bidden van 150 maal een 'wees gegroet' is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders. De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een 'wees gegroet' wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

 

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap.

 

Blijde geheimen

 De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

 Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem

 Jezus wordt in de tempel opgedragen

 Jezus wordt in de tempel teruggevonden

 

Geheimen van het Licht

 De doop van Jezus in de Jordaan.

 De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.

 Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.

 De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor

 Jezus stelt de Eucharistie in.

 

Droevige geheimen

 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

 Jezus wordt gegeseld

 Jezus wordt met doornen gekroond

 Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië

 Jezus sterft aan het kruis

 

Glorievolle geheimen

 Jezus verrijst uit de doden

 Jezus stijgt op ten hemel

 De Heilige geest daalt neer over de apostelen

 Maria wordt in de hemel opgenomen

 Maria wordt in de hemel gekroond

 

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor persoonlijke gebedsintenties.

Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10 Weesgegroeten gebeden (een zoge-naamd tientje). Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprijzing.

 

Om de tel niet kwijt te raken gebruikt men de kralenketting. Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onzevader wordt op een apart kraaltje gebeden, tussen twee tientjes in. De rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet, om de volledige rozenkrans te bidden. Het begin van de ketting met een kruis is voor inleidende aanroepen, gebeden en een geloofsbelijdenis bedoeld.

 

Rozenhoedje

De korte versie van het rozenkransgebed is het rozenhoedje. Men bidt de rozenkrans één keer rond. Wanneer men één rozenhoedje, bestaande uit vijf zogenaamde 'tientjes', bidt, koppelt men de gehei-men of mysteries aan een bepaalde dag van de week: op maandag en zaterdag de blijde geheimen, op donderdag de geheimen van het Licht, op dinsdag en vrijdag de droevige, op woensdag en zondag de glorievolle geheimen