Pinksteren

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Pinksteren is een hoogfeest waarin de verlichting door de Heilige Geest wordt herdacht en het begin van de Christelijke Kerk wordt gevierd.

 

Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, herdenken we dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen, zoals wordt beschreven in het Nieuwe Testament. Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten is destijds het volgende gebeurd. De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotseling een geluid was van een grote windvlaag en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als "vurige tongen".

 

De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus hield vervolgens een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten. Dit is het begin van de onze kerk als geloofsgemeenschap. De verbreiding van het Christendom verder door Europa kwam hierna op gang.

 

Pinksternoveen:

Kom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen,

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit

en alles zal herschapen worden.

En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.Laat ons bidden.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;

geef, dat wij door die heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen