De 7 sacramenten van de Kerk

Doopsel

Eucharistie

Vormsel

Huwelijk

Verzoening

Ziekenzalving

Priesterwijding

De katholieke kerk kent zeven sacramenten; dat wil zeggen: momenten waarop de gelovige Christus zelf  ontmoet tijdens de toediening ervan. Hij is dan aanwezig met Zijn liefde en kracht, met Zijn troost en vergeving.

Zulke momenten zijn: het doopsel, de eucharistie, het vormsel, het huwelijk, de verzoening (ook wel ‘de biecht’ genoemd), de ziekenzalving en de wijding.

De eerste drie sacramenten zijn initiatiesacramenten en zijn na het sacrament van het Vormsel compleet te noemen. Immers pas dan ben je op een leeftijd dat je je eigen keuzes geacht wordt te kunnen maken.

Huwelijk en priesterwijding hebben te maken met een echte levenskeuze die mensen maken: het uitdrukken van een verbond met elkaar en in verbondenheid met God.

Boete en verzoening (de biecht) en ziekenzalving helpen mensen in moeilijkheden en verdriet.

Via bovenstaand keuzemenu maakt u kennis met de sacramentsbediening van de RK parochie Heilige Matteüs.